Конкурс
за централната градска част
на град Добрич


ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ
за развитие, благоустройство
и дизайн
на ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
НА ГРАД ДОБРИЧ


и разработване
на
ИДЕЕН ПРОЕКТ
за бул. 25-ти Септември,
пл. Възраждане и пл. Свобода

Покана

ОБЩИНА ДОБРИЧ кани всички професионалисти, с отношение и интерес към градското планиране и проектиране, да участват в открит и анонимен конкурс.

Желанието ни е да предизвикаме участниците да изложат своите идеи, да дадат свобода на въображението си и да представят своята концепция за обновяването и развитието на централната градска част на Добрич.

Международен конкурс

Възложителят ще проведе международен конкурс, при стриктното спазване на всички правила и утвърдените добри практики

Откритост

възможност за участие на всеки, който проявява интерес, без ограничения и/или дискриминация

Aнонимност

гаранция за това, че журиращите няма да имат достъп до имената и авторите, а ще оценяват само конкурсните проекти

Безпристрастност

честно състезание на идеи и концепции, с желание на възложителя да получи най-доброто решение за централната пешеходна зона и проект, който да реализира в последствие

Обхват и фаза на проектиране

Зона А

концепция за развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич. В обхвата влиза бул. 25-ти септември (от бул. 3-ти март до бул. Добруджа), ул. Димитър Петков (от ул. Дойран до пл. Свобода), пл. Свобода, ул. Независимост (до ул. Любен Каравелов), пл. Цар Борис III, ул. България, пл. Демокрация, ул. Максим Горки (до ул. Свети Кирил и Методий), пл. Възраждане.

Зона Б

идеен проект с обхват, бул. 25-ти септември (от бул. Трети март до пл.Свобода), пл. Възраждане, пл. Свобода и ул. Димитър Петков (от ул. Дойран до пл. Свобода).

Схема

обхват за разработване на цялостна концепция и идеен проект

Цели на конкурса

Настоящия конкурс цели да потърси цялостна и устойчива концепция за преосмисляне на централната градска част на град Добрич в обхвата на Зона А (подробно описан по-горе), а за обхвата на Зона Б - следва да се разработи идеен проект.

Благоустройство
Дизайн
Оптимизиране
Преосмисляне
Природосъобразни и енергийно ефективни решения
Интеграция
Достъпна среда

Награди

Община Добрич ще връчи следните награди на участниците в конкурса

първо място
50 000 лева
второ място
40 000 лева
трето място
30 000 лева

+ Две поощрителни награди в размер на 5000 лв. всяка

Част от наградата е възможността за възлагане изработката на ТЕХНИЧЕСКИ и РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ и осъществяване на авторски надзор.

Възлагане 450 000 лева без включен ДДС.

График

01.08.2022 Стартиране на процедурата
05.08.2022 Oфициално обявяване на конкурса
15.11.2022 Краен срок за регистрация чрез електронната страница на конкурса
20.11.2022 Краен срок за задаване на въпроси
30.11. 2022 Краен срок за предаване на проектите
19.12.2022 Обявяване на резултатите

Условия

Конкурсът е отворен за участие без ограничения за всички български и чуждестранни лица или техни обединения.

Не се поставят ограничаващи условия за икономически и финансови изисквания към участниците.

Жури

Конкурсните проекти ще бъдат оценявани
от деветчленно международно жури.

проф. д-р арх. Юлия Станчу

Председател на Националната комисия за признаване на правото на правоспособност към Ордена на архитектите на Румъния. Член на Регионалната комисия за исторически паметници - Букурещ. Атестиран специалист по реставрация към Министерството на културата.

Учредител на www.starh.ro

2022 г. - Централен площад Брашов - 1-ва награда и други

д-р арх. Фалма Фшази

Д-р Фалма Фшази е старши изследовател в Centre André Chastel на университета Сорбона в Париж. Била е член и ръководител на програмата в Катедрата по архитектура и градска трансформация/Persyn Chair в ETH Цюрих.. Доктор по история и цивилизации в Ecole des Hautes Études en Sociales Paris. Фшази, като директор на Центъра за откритост и диалог в Тирана координира социалния и институционалния диалог около проектирането на центъра в Тирана.

aрх. Георги Бачев

Основател на Архис Студио в гр. Варна. Работил по множество проекти в областта на устройственото планиране, жилищни и обществени сгради.

Награди - САБ Варна 2009, Награда на КАБ, WhATA, Сграда на годината 2011, BigSEE 2021, Български Архитектурни Награди 2019 и др.

Номинации - Mies Van Der Rohe 2022, European Prize for Urban Public Space 2018

aрх. Рудолф Граф

Съветник на кмета по въпросите на интегрираното градско развитие и целите за устойчиво развитие в кметството на Тимишоара.

Съосновател на Vitamin architects vitamina.ro

В продължение на повече от десет години е въвлечен в международни проекти в областта на устройственото планиране и изследване на градската среда в източна Европа. socialchallenges.eu

проф. д-р арх. Нора Ломбардини

Доцент по реставрация в катедра "Architecture, Built environment, Contruction engineering (dABC)", Politecnico di Milano. Изследователската ѝ дейност е по следните теми: проучване на история и теория на реставрацията и опазване на историческите центрове на градовете. Има международен опит в организирането на практическата работа на студенти в Италия, Украйна, България, Азербайджан, Китай. В България тя е референт за обмен на студенти по програма Еразъм за Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" (Варна) и Университета по архитектура, строителство и геодезия (София).

инж. aрх. Александър Книър

Учил е архитектура в ТУ Мюнхен и IIT Chicago като стипендиант на the German National Merit Foundation, с основен фокус върху градския дизайн и стратегиите за градско развитие. Работи за SOM в Чикаго и Auer & Weber Architekten в Мюнхен, след което живее няколко години в Китай и Емирствата, като участва предимно в мащабни проекти за градско развитие.

Основател е на Token, интердисциплинарна проектантска практика, която печели наградата Europan 10 в Мюнхен. След магистратура по градски дизайн в ETH Цюрих през 2012 г. се присъединява към Hosoya Schaefer Architects. Бил е ръководител на проекти в успешни конкурси за градски дизайн като Tech Cluster Zug и генералния план на Wilhelmsburg Elbinselquartier и става партньор през 2019 г.

арх. Любо Георгиев

Завършил архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия) през 2007 г. от 2017 г. и края на 2021 г. е директор на Софияплан - звеното на Столичната община за стратегическо и пространствено планиране. Ръководи екип за съставянето на дългосрочната Визия за София. От началото на 2022 г. той е председател на управителния съвет на Сдружение за градски политики.

арх. Велимир Георгиев

Основател на студио за архитектура и дизайн OUTLINE ARCHITECTS. От 2019г. е председател на Съюз на Архитектите в България – дружество Стара Загора.

Сред отличителните му проекти е „Благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона и площадно пространство около Общината в гр.Стара Загора“, премиран в международния конкурс на BigSEE AWARDS.

инж. Пенчо Керванов

Заместник-кмет на община Добрич
Строителен инженер

От 02.01. 2013 г. до 25.05.2017 г. Началник - Регионален отдел за „Национален строителен контрол“ – Добрич при РДНСК- Североизточен район

Резервни членове

aрх. Мартин Христов

Съосновател на E-Arch Studio носител на множество архитектурни награди, одитор BREEAM AP.

aрх. Камен Жейнов

Главен експерт в Дирекция “Устройство на територията и строителен контрол” при Община град Добрич.

Главен архитект на Община Каварна в периода 2011 - 2021г. Работи и като архитект на свободна практика.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Организатор