Въпроси и отговори

Въпрос

В обхвата на зона Б - идеен проект, e включен и частния имот на хотел България. Това означава ли,че общината ще инвестира публични средства, предвидени в бюджета за реализация на идейния проект?

Отговор:

Няма да бъдат инвестирани публични средства за територията. Не следва да се включва във финансовата рамка поставена в конкурса, но е важно да има цялостна визия. Проектното решение ще бъде предложено на частния собственик за реализация.

 

Въпрос:  
Проектните разработки следва да се съобразят с местоположението на електропроводи, топлопроводи, водопроводи, канализация и др., съобразно приложената извадка от подземната инфраструктура. 
 
Но липсва информация относно подзедманта инфраструктура на ЦГЧ - Добрич. Такава информация няма никъде по файловете(dwg, карти и на уеб страницата на конкурса).
 
Молим да добавите към изходните данни и DWG чертеж с подземен кадастър! Интерактивната карта можем да използваме като информация, но не и като основа за проектиране.
Много е важно в DWG файла да са нанесени колекторите, преминаващи както на площад Демокрация, така и под площадите Свобода и Независимост с техните габаритни размери.
 
Отговор:
В приложения dwg файл фигурира цялата информация предоставена от община град Добрич за центъра на града, включително наличните данни за подземна инфраструктура и други.
Слоевете са обединени в групи, които за удобство са изключени при начално отваряне.
Можете да включите всеки слой, който пожелаете, ползвайки менюто за управление на слоевете.
Прилагаме изображение с пример за системата слоеве за електро мрежата. Аналогично можете да включите всички слоеве или да включвате отделни групи, според нуждите си.

Изображение с пример за слоевете вижте тук >

Въпрос:
Онлайн подаването на документи за участие чрез пълномощник ограничава ли срока за предаване на конкурсните проекти до 15.11.2022? След изпращането на документите за регистрация остава ли отворена онлайн платформата за прикачване на конкурсните материали до 30.11.2022? 

Възможно ли е да се предадат документите за участие чрез пълномощник (през онлайн платформата), а конкурсните материали да се предадат по реда описан в раздел V, т. 3.2.2 от заданието?

Отговор:
Първата стъпка е регистрация на участника:
Законът за обществените поръчки в България изисква всеки участник задължително да подаде ЕЕДОП /Единният европейски документ за обществени поръчки/, чрез ЦАИС /Централизираната автоматизирана информационна система/. С това се заявява, че ще участват в обществената поръчка. Подписването на ЕЕДОП и подаването в ЦАИС става единствено с електронен подпис, издаден в Европейски съюз.
Всеки участник има възможност да направи тази регистрация самостоятелно, ако притежава електронен подпис или чрез нас, като упълномощи адвокат, който да извърши това действие от негово име.
В електронната система ЦАИС е предвидено да се направи само регистрация, без да се подават конкурсни материали.
С това се спазват изискванията на закона, за участие в обществени поръчки.
Крайният срок за регистрация в ЦАИС е 30.11.2022 г.
В случай, че изберете да ни упълномощите да направим тази регистрация вместо Вас трябва да подадете документите до 15.11.2022 г., за да имаме технологично време да извършим регистрацията в ЦАИС до 30.11.222 г.

Втора стъпка е подаването на конкурсните материали:
Всеки участник, независимо дали е направил регистрацията в ЦАИС самостоятелно или чрез нашата платформа може да подаде материалите, като ги изпрати в електронен формат през платформата на електронната страница на конкурса или да ги представи лично или от упълномощен представител в деловодството на Община град Добрич на адрес: Община град Добрич адрес гр. Добрич – 9300, ул. България 12. Могат да бъдат изпратени и чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

Срокът за изпращане на конкурсните материали, независимо по какъв начин е до 30.11.2022.

В оглед на горните разяснения отговора на поставените от Вас въпроси са следните:
По въпрос 1 – можете да предадете конкурсните материали до 30.11.2022 г. и платформата ще бъде отворена за предаване.
По въпрос 2 – възможно е да се подадат документи чрез пълномощник, а конкурсните материали да се изпратят в деловодството на община град Добрич.

 

Въпрос:
По какъв начин ще бъдат представени на журито дигитално предадените табла? Чрез мултимедия, чрез печат в размер 900/1300мм или друг (с молба за пояснение какъв е той)?

Отговор:
Журито ще разглежда конкурсните проекти в дигитален формат, но по желание на журиращите проектите ще бъдат разпечатани. Предвиждаме членовете на журито да оценяват проектите на компютри с 19 инчови монитори, но ще бъдат преглеждани и на мултимедия в голям размер. Към настоящия момент екрана, на който ще бъдат проектирани конкурсните проекти е с размер 2000/1500 мм.

 

Въпрос:
В конкурсната документация се пояснява, че се изисква доставката на принтирани табла размер 900x1300mm. Възможно  ли е да потвърдите, че това е действително желания размер, тъй като стандардните размери за принтиране са максимум А0 или 841x1188 mm.
 
Отговор:
Предвид размера на обхвата на конкурсната зона преценихме, че размера на таблата следва да бъде различен от утвърдените стандарти. Стандартните ролки за печат са с ширина 90 см. Без ограничение на дължината на печат. Предвид на това преценихме, че в размер 90/130 см. Конкурсната зона се събира без проблем в мащаба, който сме определили.
При подаване на проектите имате избор на два варианта:
- самостоятелно или чрез електронната страница на конкурса.
Когато изберете втория вариант не е необходимо таблата да се изпращат принтирани на хартия. Достатъчно е да се изпратят на електронната страница на конкурса по указания в заданието начин.

 

Въпрос
Констатирахме, че има сгради, отбелязани на картата на конкурса, като общинска собственост, но за които сме сигурни, че са частна. Смятаме, че неточно е определен статута им. 
Молим да бъде уточнено дали следните сгради са с постоянен или временен статут и за какъв период: външното стълбище до „високото тяло" на площад  „Независимост"; външното стълбище за Бинго-залата в кино „Родина"; Офиса на „Бергон" в ъгъла м/у Галерията и Областна управа; пристройката към „универсалия магазин" – вход за БИЛА, както и втория етаж на сградата №2 пак до кино „Родина".


Отговор:
1. Собствеността на сградите и имотите от картите и схемите, които сме приложили е такава каквато официално е записана в базата данни съществуваща в община Добрич. 

Ако информацията в тази основа е неактуална или неточно попълнена това е въпрос, който следва да се отправи към общината или съответния собственик, чиято отговорност е да подаде коректната информация към КККР, от където е извлечена информацията за собствеността. Това е схема по вид собственост според данните от кадастралната карта, а не отразена собственост на база изследване на собствеността. Как са отразени актуално собственостите в КККР е видимо публично в картата на КАИС - https://kais.cadastre.bg/bg/Map.


2. Сградите в схемата са сградите по Кадастралната Карта, каквито са подадени от базата данни на общината. В кадастралната карта не подлежат на отразяване преместваеми обекти, предвид на това, че в изходните данни, с които сме работили няма следа тези обекти да не са част от основните обекти на застрояване. Отново може да се направи проверка в КАИС - https://kais.cadastre.bg/bg/Map, където е видно, че посочените обекти са нанесени като обекти на кадастъра.

 

Въпрос:
Каква е конкурсната процедура и как ще бъдат представяни проектите на журито?

Отговор:
Конкурсната процедура ще бъде проведена по следния начин:
След получаване на документацията за участие в конкурса и конкурсните проекти, назначените от Възложителя длъжностни лица ще отделят документите, като ще се постави уникален номер, съответстващ на номера поставен на таблата на конкурсния проект. Длъжностните лица проверяват единствено за спазване на изискванията да е отбелязан номера, датата, часа на подаване, за да се прецени дали проекта е подаден преди изтичането на крайния срок за получаване, както и за състоянието на конкурсните проекти.

Длъжностните лица биха могли да предложат за отстраняване от участие проекти, за които установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им.
Техническите лица нямат компетенцията да проверяват верността на попълнените документи за участие и съответно няма да правят предложения за отстраняване от конкурса.

След като журито обяви официалното класиране ще бъдат отворени документите на класираните проекти и в случай когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията в ЕЕДОП, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията уведомява участника чрез съобщение, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
За отстраняване на констатираните непълноти или несъответствия участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

 

Въпрос:
Достатъчно ли е за участието в конкурса, от гледна точка на удостоверяване на самоличността, записването за участие да бъде направено ЕДИНСТВЕНО по електронен път?

Отговор:
Достатъчно е документацията да бъда  подадете само по електронен път. За Ваша сигурност бихте могли да я подадете в системата на ЦАИС, удостоверена с електронен подпис.

Приели сме, че предвид спецификата на архитектурните конкурси никой не би злоупотребил да подаде проект от чуждо име, тъй като в случай, че конкурсния проект бъде класиран няма да може да подпише договор и съответно да му бъде връчена наградата.

 

Въпрос:
Достатъчно ли е, за участието в конкурса, предаването на конкурсните материали (таблата) ЕДИНСТВЕНО по електронен път и как ще бъде представен проекта пред журито при предаване ЕДИНСТВЕНО по електронен път - дигитално или аналогово?

Отговор:
Достатъчно е да бъдат подадени конкурсните табла по електронен път, като на журито ще бъдат представяни конкурсите проекти пи по двата начина - дигитално и аналогово, при спазване на законовите изисквания.

 

Въпрос:
Намираме, че има противоречие в изискванията към записката от една страна и от друга -  считаме, че концепция и идеен проект, вкл. с прогнозна стойност е крайно, крайно недостатъчно да бъде представена в две страници А4. Обхватът на конкурсната програма е много голям  и по тази причина считаме, че това ограничение в текстовата част има вероятност да я сведе до няколко повтарящи се във всички обяснителни записки общи принципи, които няма възможност да бъда добре и аргументирано обосновани и защитени в проектните решения.
Предлагаме организаторите на конкурса да обмислят възможността да променят ограничението от 2 на поне 10 страници формат А4.

Отговор:
Наложените изисквания към обяснителната записка са с цел всички конкурсни проекти да са съпоставили откъм обем и представяне, за улеснение на журиращите. Всяко указание за представяне на проектите, включително и относно обяснителната записка са ориентировъчни и нямат задължителен характер.
Обяснителната записка следва да съдържа две страници текст, както и задължително остойностяване на конкурсния проект, което е част от критериите за оценка.
В случай, че преценявате че е крайно недостатъчно имате възможност да представите допълнителни материали, в което да дадете повече подробности относно конкурсното предложение.

 

Въпрос:
В този конкурс могат ли да участват и студенти по архитектура или първокурсници?

Отговор:
Този конкурс е отворен за всички и всеки може да участва. Поставени са условия, в случай че вашият проект бъде класиран на едно от първите три места и бъдете поканени да подпишете договор, като изискването е поне един от членовете на екипа да може да докаже пълната си проектантска правоспособност в съответствие със законодателството на държавата, в която е установено това лице, както и всяко друго лице, което има право да извършва дейностите, предмет на този конкурс, към датата на възлагане на договора за проектиране. Правоспособност за извършване на дейностите, предмет на настоящия конкурс, означава, че поне един от членовете на екипа трябва да е оправомощен в своята държава да изготвя проектна документация, да я подписва и подпечатва, да я представя за одобрение на компетентните институции и да получава разрешение за строеж въз основа на документацията. Проектантът трябва да има право да следи строителния процес, да упражнява авторски надзор и да подписва документите за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условието е поставено с цел да се гарантира, че авторите на проекта, спечелил първа награда, имат техническата и правната възможност да разработят проекта в следващата фаза на проектиране, а именно технически и работен проект, да изготвят проектна документация, да я подпишат и подпечатат, да я представят за одобрение на компетентните институции в България и да получат въз основа на тази документация разрешение за строеж.

Разбира се, може и да не подпишете договор за изработване на технически и работен проект, но в този случай Община град Добрич ще придобие прехвърлимите имуществени авторски права върху класираните и възложени проекти и може да ги запази и използва в съответствие с изискванията на закона.

 

Въпрос:
Трябва ли всички формуляри да се попълват на ръка? Или мога да набера цялата информация в тези формуляри в MS Word и след това да ги подпиша? 

Отговор:
Можете да попълните данните на компютър и след това да ги подпишете на ръка или с електронен подпис.

 

Въпрос:
Искам да попитам дали трябва да внесем предложение и за зона А, и за зона Б. Или ще работим в една от зоните, които сме избрали?

Отговор:
Конкурсът е за концепция за развитие, благоустрояване и проектиране на централната градска част на Добрич - Зона А и идеен проект за Зона Б. Проектът трябва да обхваща и двете задачи, за да участва в конкурса.


Въпрос:
Участниците, които участват по интернет, трябва ли да изпратят физическите изходи от проектните листове (6 пана (с размери 900 мм / 1300 мм)) в Община град Добрич?

Отговор:
Изпращането на проектите може да се извърши само онлайн,чрез уебсайта.
Ние, като организатори, ще предадем проектите в съответствие със законите в България и в община Добрич. За тази цел участниците трябва да подпишат пълномощно на адвокат, който ще подаде документите в българските институции.
Подаването на документите е максимално улеснено, за да може да се участва.


Въпрос:
Мислехме, че ще има само цифрово подаване, но в края на кратката информация разбрахме, че панелите трябва да се доставят физически.
Исках да попитам дали е възможно да се участва само чрез онлайн подаване.

Отговор:
Подаването на документи може да се извърши само онлайн,чрез уебсайта.
https://competition.dobrich.center/en/login 
Ние, като организатори, ще подадем проектите в съответствие със законите в България и в община Добрич. За тази цел участниците трябва да подпишат пълномощно на адвокат, който ще подаде документите в българските институции.
Подаването на документите е максимално улеснено, за да може да се участва.


Въпрос:
Искам да се включа в този конкурс. Искам да попитам дали трябва да изпратя материали за конкурса на хартиен носител или мога да изпратя само по пощата на вашия сайт ?

Отговор:
За да се включите в конкурса, чрез платформата на конкурса, трябва да извършите следните стъпки:
1. Предварителна регистрация за участие на следния адрес: https://competition.dobrich.center
2. Участникът ще получи потвърждение на регистрацията на посочения електронен адрес
3. Чрез раздела за вход участникът може да получи достъп до платформата на конкурса и да изтегли, попълни и прикачи формуляр за кандидатстване. Декларация и пълномощно;
4. След това участникът трябва да изпрати всички останали материали, описани в раздел V.
5. Участникът ще получи обратно електронно съобщение, потвърждаващо, че проектът е получен.
6. След подаването на материалите за конкурса участникът няма да може да прави допълнителни промени. Той ще има достъп до профила си само ако иска да види какво е подал.

 

Въпрос:
Допустим ли е конкурсът за група физически лица, които не са свързани с регистриран офис/фирма?
Ако отговорът е положителен, моля, обяснете как следва да се попълни документът ЕЕДОП в такъв случай. 

Отговор:
Въпрос: Конкурсът е отворен за група лица, които не са регистрирани. 
Трябва да представите някакъв документ/договор, за да докажете, че сте група, в която участват определени лица. В този договор трябва да се представи заедно със заявлението за участие, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
правата и задълженията на участниците в обединението;
дейностите, които ще извършва всеки член на обединението;
споразумение за солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото право;
лицето, упълномощено да представлява обединението.
Всеки член на това обединение трябва да попълни отделно документа ESPD

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Всеки заинтересован да участва в конкурса може да поиска писмено разяснения във връзка с конкурса.

Въпросите могат да бъдат задавани до 20 ноември 2022 година (10 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на конкурсните проекти) на имейл адрес: competition@dobrich.center

АБОНАМЕНТ